โพสฟรีไม่ต้องสมัครสมาชิก ลงประกาศขายฟรีไม่ต้องสมัครสมาชิก ลงประกาศฟรี - Besttopromote.com

หัวข้อ : เรียนบัญชีระยะสั้น (อ่าน: 22)
ผู้ประกาศ:วิมลภัทร
โทรศัพท์:0927927077
อีเมล:wiacctraning@gmail.com

 
เรียนบัญชีระยะสั้น
เมื่อ : 02-06-2017

สถาบันสอนทำบัญชีระยะสั้นวิมลภัทร

 

เรียน รู้การตรวจ สอบเอกสาร ภาษีอากร ที่ต้องยื่นต่อสรรพากร วิธีการลงบัญชี และหลักการบัญชี บัญชีร้านค้า /บัญชีโรงงาน/ บัญชีบริษัท ปฎิบัติทางบัญชีทั้งหมด จนเสร็จสิ้นการออกงบการเงินจากเอกสารจริง โดยอาจารย์ ที่มีประสบการณ์ ฝึกปิดงบการเงินของกิจการด้วยระบบโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป  Autoflighและ Express ระบบบัญชีสำเร็จรูปที่กรมสรรพากรยอมรับ

 

เนื้อหา หลักสูตร

1. ส่วนของบัญชี - หลักการบันทึก บัญชี
หลักการบันทึกบัญชี ซื้อมา ขายไป และกิจการให้บริการ ได้แก่ ซื้อและขายสินค้าที่มีส่วนลด เงินมัดจำใบ ลดหนี้ (รับคืนสินค้า...ส่งคืนสินค้า)
หลักการบันทึกบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม 
หลักการบันทึกบัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่าย ของเงินพนักงานการจ่ายค่าโฆษณา จ่ายค่าจ้างทำของ,จ่ายค่าเช่า ฯลฯ
หลักการบันทึกบัญชี จ่ายเงินสดย่อย ,เงินทดรองจ่ายเงินประกันสังคม
หลักการบันทึกบัญชี รับชำระหนี้ และ จ่ายชำระหนี้- หลักการบันทึกบัญชีทั่ว ๆ ไป ของกิจการ

2. ส่วนของบัญชี ปฏิบัติ (ฝึกปิดงบดุลบัญชี ด้วยมือ)

บันทึกบัญชีในใบสำคัญทั่วไป ใบสำคัญรับเงิน ใบสำคัญจ่ายเงิน
ลงบัญชีในสมุดรายวันขึ้นต่ำ เล่ม
บัญชีแยกประเภท และงบทดลอง
ปิดงบกำไร ขาดทุน และงบดุลบัญชี  ของบริษัท

3. ส่วนของบัญชี- การจัดบัญชีสต๊อกสินค้าตามที่กฎหมายกำหนด คือรายงานสินค้า และวัตถุดิบ และบัญชีพิเศษ สินค้าและวัตถุดิบ

4. ส่วนของภาษีมูลค่าเพิ่ม ปฏิบัติ

การออกใบกำกับภาษีให้ถูกต้อง
การยกเลิกใบกำกับภาษีฉบับเดิม และออกฉบับใหม่กรณี การออกใบกำกับภาษีผิด
การออกใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้ ใบแทนใบกำกับภาษี
การทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย การฝึกการกรอก ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)

5. ส่วนของภาษีหัก ณ ที่จ่าย ปฏิบัติ

-ประเภทของกิจการที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย และอัตราการหักภาษีและการออกหนังสือรับรองภาษี ณ ที่จ่าย
นำส่งภาษีให้กรมสรรพากร โดยการออก ภ.ง.ด.ภ.ง.ด. 53- การคำนวณ ภาษีเงินได้ตาม ม.40(1) เงินเดือนของพนักงาน เพื่อยื่นเสียภาษีตามแบบ ภงด.90 ภ.ง.ด.91
ฝึกปฏิบัติปิดงบการเงินด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป 
Autoflight, Express โปรแกรมที่เป็นสุดยอดระบบบัญชีไทยใน Window ที่กรมสรรพากรยอมรับ

*************************

 
Tag: บัญชี, เรียนบัญชี, บัญชีระยะสั้น

โพสฟรีไม่ต้องสมัครสมาชิก ลงประกาศขายฟรีไม่ต้องสมัครสมาชิก ลงประกาศฟรี - Besttopromote.com
การลงประกาศเป็นการนำเข้าข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ตแบบอัตโนมัติ ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลและความถูกต้องได้ทั้งหมด หากมีความเสียหายเกิดขึ้น ทางเราจะไม่รับผิดชอบ ดังนั้นก่อนทำการตัดสินใจซื้อหรือเลือกใช้บริการใดๆ ควรสอบถามและตัดสินใจให้ดีเสียก่อน เพราะอาจถูกล่อลวงได้ ผู้ที่ถูกแอบอ้างชื่อนำมาลงประกาศให้ติดต่อเราได้ทางอีเมล vibul9@hotmail.com ทางเราจะทำการลบประกาศนั้นทันที ส่วนผู้ที่นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จจะถูกดำเนินคดีทางอาญาตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด