โพสฟรีไม่ต้องสมัครสมาชิก ลงประกาศขายฟรีไม่ต้องสมัครสมาชิก ลงประกาศฟรี - Besttopromote.com

หัวข้อ : กลึง กัดเฟือง ไสร่อง เชื่อมซ่อม สร้างบอร์ดคอนโทรทุกชนิด (อ่าน: 23)
ผู้ประกาศ:SAENWISET
โทรศัพท์:0982753389
อีเมล:saenwiset_machinery@hotmail.com

 
กลึง กัดเฟือง ไสร่อง เชื่อมซ่อม สร้างบอร์ดคอนโทรทุกชนิด
เมื่อ : 08-07-2019

บริษัท แสนวิเศษ แมชชีนเนอร่ี จากดั เป็ นผูผ้ ลิตและออกแบบช้ินส่วนเคร่ืองจกั รในงาน
อุ
ตสาหกรรม งานกลึงข้ึนรูป , กัดเฟือง ,มิลลิ่ง , ใสร่องลิ่ม , เช่ือม, Jig & Fixture ,SPARE
PART, PLUG GAUGE , PITCH GAUEG , SNAP GAUGE, PROFILE GAUGE , ซ่อม -
บารุง เครื่องจกั รอตุ สาหกรรม ,แผงอิเล็คทรนิกส์ CNC SERVO ,INVERTER ระบบ
HYDRAULIC ด้วยช่างที่มีประสบการณ์มายาวนานจึง มีความช านาญ และท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ตรงตามเวลาที่ก าหนด
พร้อมให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับงานตามตัวอย่าง หรือ Drawing/Solid Works/และออกแบบ
ช้ินงาน บรกิ ารตดิ ตง้ั ประกอบนอกสถานที่ และดูแลหลังการขาย

Tag: กลึง, กัดเฟือง, ไสร่อง

โพสฟรีไม่ต้องสมัครสมาชิก ลงประกาศขายฟรีไม่ต้องสมัครสมาชิก ลงประกาศฟรี - Besttopromote.com
การลงประกาศเป็นการนำเข้าข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ตแบบอัตโนมัติ ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลและความถูกต้องได้ทั้งหมด หากมีความเสียหายเกิดขึ้น ทางเราจะไม่รับผิดชอบ ดังนั้นก่อนทำการตัดสินใจซื้อหรือเลือกใช้บริการใดๆ ควรสอบถามและตัดสินใจให้ดีเสียก่อน เพราะอาจถูกล่อลวงได้ ผู้ที่ถูกแอบอ้างชื่อนำมาลงประกาศให้ติดต่อเราได้ทางอีเมล vibul9@hotmail.com ทางเราจะทำการลบประกาศนั้นทันที ส่วนผู้ที่นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จจะถูกดำเนินคดีทางอาญาตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด